header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

1687361
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2238
1258
8613
11547
30225
48998
1687361

คาดการณ์วันนี้
2688

6.29%
10.85%
2.25%
0.78%
0.38%
79.44%
Online (15 minutes ago):15
15 guests
no members

Your IP:54.92.163.105

การเตรียมการพิจารณารายการงบประมาณ งบลงทุนและงบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

การเตรียมการพิจารณารายการงบประมาณ งบลงทุนและงบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐

 

   

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่าเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัติญัติแห่งชาติ วาระที่ ๒-๓ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข กองบริหารการสาธารณสุข ได้จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนดังกล่าวให้กับหน่อยงานส่วนภูมิภาคแล้ว
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย เขตสุขภาพจึงเห็นควรแจ้งจังหวัดเตรียมจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม
ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
๔.๑ รายการงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

๔.๒ นำเสนอการจัดทำแผนการดำเนินงานงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- อุบลราชธานี
- ศรีสะเกษ
- ยโสธร
- อำนาจเจริญ
- มุกดาหาร

 

 

-ครุภัณฑ์หน่วยบริการ

-สิ่งก่อสร้างบริหาร

-รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ)

-ระบบบำบัดน้ำเสีย

 

-งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ (วิจัยและนวัตกรรม)

 

-ครุภัณฑ์หน่วยบริหาร

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

 

 

๔.๓ การเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๔.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม (Chief Pharmacy Officer) ดาวน์โหลด
๔.๕ การทบทวนโครงการตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม สป.สัญจร จ.กาญจนบุรี) ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ

 

 

 

 

 

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com