ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เขตสุขภาพที่ 10

 

ลำดับ
เรื่อง
ไฟล์
1

1 เครื่องหมาย(โลโก้) เขตสุขภาพที่ 10

ไฟล์ดาวน์โหลด

2

2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เขตสุขภาพที่ 10

ไฟล์ดาวน์โหลด
3

3 โครงสร้างเขตสุขภาพที่ 10 (มุกศรีโสธรเจริญราชธานี)

ไฟล์ดาวน์โหลด
4

4 ทำเนียบผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10

ไฟล์ดาวน์โหลด
5

5 ค่านิยมเขตสุขภาพที่ 10

ไฟล์ดาวน์โหลด
6

6 ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 10

 ไฟล์ดาวน์โหลด
7

7 หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560

 ไฟล์ดาวน์โหลด
8

8 ตารางการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการใหม่หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” เขตสุขภาพที่ 10               
ปี 2560

 ไฟล์ดาวน์โหลด
9

9 คู่มือข้าราชการบรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 10 (มุกศรีโสธรเจริญราชธานี)

 ไฟล์ดาวน์โหลด
10

10 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

 ไฟล์ดาวน์โหลด
11

11 การลา และสิทธิประโยชน์

 ไฟล์ดาวน์โหลด
12

12 วิธีง่าย ๆ ให้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 ไฟล์ดาวน์โหลด
13

13 เรียน e-learning กันอย่างไร

 ไฟล์ดาวน์โหลด
14

14 ระบบริการสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 10 และการส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ

 
15

15 คู่มือหมอใหม่

 ไฟล์ดาวน์โหลด
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
1

-นานาสาระกับจารย์จิณณ

-ความสุข Happiness

ไฟล์ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด

2