goodgov 

รวมไฟล์บรรยาย คณะธรรมภิบาลเขตสุขภาพที่ 10  วันที่ 3 เมษายน 2558   ณ รร.กิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ดาวน์โหลด Zip file<< เอกสารบรรยายทั้งหมดที่นี่