เอกสารนำเสนอ แยกตาม Excallenceโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๑๐

เอกสารนำเสนอ แยกตาม Excallence โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๑๐

วันที่ 8-9 สิงหาคม 25560

ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

 

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 
1 นโยบายและทิศทาง การดำเนินงาน 20 ปี ด้านสาธารณสุข ไฟล์ดาวน์โหลด
2 (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ฯ เขต 10 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และปรัชญาองค์กร ไฟล์ดาวน์โหลด
3  คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ไฟล์ดาวน์โหลด
4  คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ เขตสุขภาพที่ 10 (Service plan)

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 | 2 | 3 | 4 

5  คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไฟล์ดาวน์โหลด
6  คณะที่ 4 การบริหารจัดการ ไฟล์ดาวน์โหลด